Daně z příjmu platí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Jsou ale určité příjmy, ze kterých daň z příjmu nemusíte platit. Které to jsou? Všechny příjmy jsou uvedené v zákonu o daních z příjmu, v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3. Mezi nejčastěji od daně osvobozené příjmy patří následující.

Příjmy od státu

 • sociální dávky: státní sociální podpora, pěstounská péče, sociální služba, dávky v hmotné nouzi, dávky pro osobu se zdravotním postižením,
 • státní důchody podle zákona o důchodovém pojištění do částky 36násobku minimální mzdy (pro rok 2020 je limit 525 600 Kč ročně, pro rok 2019 je limit 480 600 Kč ročně),
 • příspěvky státu na stavební spoření a penzijní připojištění,
 • stipendia a dotace ze státního rozpočtu,
 • daňový bonus, který vznikl při použití daňového zvýhodnění na děti,
 • restituce.

Pokud jde o příjmy od státu, tak platí, že sociální dávky jsou od daně z příjmu osvobozeny. To, co vám stát vyplatí, nemusíte dále danit a tyto příjmy ani neuvádíte v daňovém přiznání. U sociálních dávek je výjimkou pouze státní důchod, který se nedaní až do výše 36násobku minimální mzdy. Pokud tedy budete mít v roce 2020 celkový roční důchod vyšší než 525 600 Kč (480 600 Kč je limit pro rok 2019), tak musíte podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu i z důchodu.

Dále jsou od daně z příjmu osvobozeny státní příspěvky na stavební nebo penzijní spoření, daně není třeba platit ani z dotací, ať už ze státního nebo evropského rozpočtu, daně z příjmu neplatí ani studenti z udělených stipendiím. Dále daň z příjmu nebudete platit z daňového bonusu, pokud vám na něj vznikl nárok při využití daňového zvýhodnění na děti.

Příjmy, které vám vznikly při spoření či investicích

 • penze vyplácené z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření,
 • invalidní penze z penzijního připojištění,
 • prodej cenných papírů, například akcií nebo účasti v podílovém fondu, pokud jste tyto cenné papíry vlastnili déle než 3 roky, nebo pokud jejich úhrn nepřesáhne 100 000 Kč ročně.

Při zdanění spoření a investování platí opět jednoduché pravidlo, že naspořené prostředky se nedaní, pokud jde o státem podporované spoření. Při výplatě penze z penzijního připojištění tak nemusíte platit daň z příjmu, stejně tak neplatíte daň z příjmu při stavebním spoření. Od daně jsou také osvobozeny příjmy z investice do akcií nebo podílových fondů či jiných cenných papírů, pokud tyto vlastníte déle než tři roky, nebo pokud prodáváte cenné papíry do souhrnné hodnoty 100 000 Kč za rok.

Příjmy z prodeje

 • nemovitosti, kterou vlastníte déle než 5 let,
 • nemovitosti, kde déle než 2 roky bydlíte,
 • nemovitosti, pokud příjmy použijete pro vlastní bytovou potřebu,
 • vozidla, které jste vlastnili déle než 1 rok,
 • dalších movitých věcí bez omezení, pokud nebyly zahrnuty v obchodním majetku.

Při prodeji movité i nemovité věci platí, že za určitých zákonem daných podmínek jsou osvobozené od daně. Základním pravidlem je fakt, že věc nesmí být v obchodním majetku, musí být v osobním vlastnictví fyzické osoby. Pak je její prodej vždy od daně z příjmu osvobozen. Výjimku tvoří vozidla a nemovitosti, kde je pro osvobození od daně z příjmu nutné splnit časový test: 1 rok u auta, 2leté bydliště nebo 5leté vlastnictví u nemovitosti.

Také si přečtěte: Kdy se platí daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Další příjmy z

 • daru od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti) i vedlejší (sourozenec, manžel, manželka, teta, strýc, synovec, neteř),
 • daru od osoby, se kterou jste minimálně jeden rok žili ve společné domácnosti,
 • dalších darů do částky 15 000 Kč,
 • nabytí dědictví nebo odkazu,
 • výhry z hazardních her, které jsou provozovány na základě povolení vystaveném na území EU či v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Pro příjmy z dědictví platí, že jsou osvobozeny. Dary jsou poté osvobozeny pouze pokud jde o zákonem specifikované dárce, od daně z příjmu jsou osvobozeny dary v rámci rodiny nebo v rámci hospodařící domácnosti.

Musí se příjmy osvobozené od daně z příjmu uvádět do daňového přiznání?

Pokud jde o příjmy osvobozené od daně z příjmu, tak tyto příjmy není nutné uvádět v daňovém přiznání, ani jinde specifikovat. Ani není nutné podávat daňové přiznání, pokud jste zaměstnanec a například máte příjem z daru od rodiny. Stejně tak nemusí daňové přiznání podávat například starobní důchodci nebo matky pobírající rodičovský příspěvek, kteří nemají další zdanitelné příjmy.

Oznamovací povinnost při příjmech osvobozených od daně z příjmu

Zvláštním podmínkám podléhá příjem ve výši 5 milionů Kč a více. Tento příjem není nutné zdanit, ale existuje tzv. oznamovací povinnost. Tento příjem jste tak povinni ohlásit správci daně. Termínem pro oznámení je termín podání daňového přiznání příslušného daňového období. Tedy do 31. března následujícího roku. Do oznámení je nutné uvést výši příjmu, jak byl tento příjem nabyt a kdy jste tento příjem přijali.

Výjimka pro oznamovací povinnost platí pro případy, kdy je možné, aby stát tento příjem zjistil sám z databáze Katastru nemovitostí. Není tak třeba oznamovat příjem z prodeje nemovitostí, které jsou od daně z příjmu osvobozeny. V praxi tak nejčastěji musíte oznamovat například dědictví, nebo přijetí daru v rámci rodiny.

(foto: Banter Snaps on Unsplash)

Neváhejte sdílet: