Jak změnit jméno a příjmení

Křestní jméno nás obvykle provází celým životem. Co když se nám však nelíbí nebo jej například neumíme správně vyslovit? Nic není ztraceno, jméno se dá poměrně jednoduchým způsobem změnit. Stejně tak můžete změnit i příjmení. Změna jména a příjmení není nic složitého. Jaká pro změnu jména a příjmení platí pravidla a kolik zaplatíte?

Změna jména:

Jméno si můžete jednak změnit, jednak se můžete rozhodnout pro užívání dvou křestních jmen. Pokud si necháte do matriční knihy zapsat dvě jména, je vaše povinnost při úředním styku obě tato jména používat.

Vybrat si můžete v podstatě jakékoli existující jméno, pokud bude pravopisně správně zapsáno, nebude zdrobnělé, zkomolené, nebude mužské v případě, že jste žena (a naopak). Další podmínkou je to, že se stejně nejmenuje váš stále žijící sourozenec, se kterým máte společné oba rodiče.

Pokud se rozhodnete užívat českou podobu cizojazyčného jména, nepotřebujete svolení úřadu. Pouze v případě, že by existovaly pochybnosti, že se jedná o českou podobu, bude potřeba vyjádření soudního znalce.

Změna příjmení:

Změna příjmení bývá povolena zejména v případech, kdy se jedná o příjmení hanlivé, směšné nebo máte pro změnu jiný vážný důvod.  Pokud chcete změnit příjmení za doby trvání manželství, musí s touto změnou souhlasit oba manželé. Pokud totiž mají manželé společné příjmení a je jednomu z nich povolena změna příjmení, automaticky se vztahuje rovněž na manžela druhého i na příjmení nezletilých dětí.

V případě, že je změna příjmení povolena tomu z rodičů, po kterém nesou příjmení i nezletilé děti, opět se tato změna vztahuje i na ně. Pokud si maminka Šebestová mění příjmení na Novákovou, i děti Šebestovy přijmou její nové příjmení. Mělo by se tak předejít situaci, kdy maminka bude Nováková, tatínek Svoboda a děti budou Šebestovy.

Pokud jde o změnu jména a příjmení u nezletilých, zkoumají úředníci důvody pečlivěji, aby nedošlo k poškození zájmů dítěte. Pokud je nezletilý starší 15 let, musí být k žádosti připojeno i jeho souhlasné vyjádření, stejně tak je potřeba vyjádření i druhého rodiče.

Kde změníte jméno a příjmení

Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášeni k trvalému pobytu, případně, kde je přihlášeno k trvalému pobytu nezletilé dítě, u něhož má být změna provedena.

Kdo může žádat?

  • Občan České republiky, případně jeho zákonný zástupce, pokud se jedná o nezletilé dítě.
  • Osoba, která není občanem České republiky, ale má na našem území povolen trvalý pobyt.

Jak zažádat?

Dle zákona č. 301/2000 Sb. O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, je třeba předložit písemnou žádost, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,

b) rodné číslo,

c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,

d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,

g) odůvodnění.”

Co k žádosti přiložit:

  • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
  • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta,)
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
  • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Jaké jsou poplatky za vyřízení?

Výše poplatku se odvíjí od důvodu, pro který jméno měníte.

Bez poplatku Změna jména příjmení z důvodu změny pohlaví, přijmutí dřívějšího příjmení či upuštění od užívání společného příjmení vedle dřívějšího po rozvodu manželství. (oznámeno musí být do 6ti měsíců po nabytí právní moci rozsudku)
100 Kč Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, změna příjmení na dřívější příjmení, změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna.
1000 Kč Ostatní případy

Kdy se dozvíte výsledek?

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od zahájení řízení. Pokud se jedná o zvlášť složitý případ, může se tato lhůta protáhnout na 60 dní. Pokud správní orgán není schopen rozhodnout v těchto lhůtách, je povinen tento fakt oznámit účastníkům řízení.

Kam nahlásit změny?

Doporučujeme nastudovat článek Kde je nutno oznámit změnu jména po svatbě. Zde vám bude zodpovězena většina otázek.

(foto: Damian Zaleski on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By bp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *