Pro nárok na slevu a pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě musí student splnit podmínky tzv. soustavného vzdělávání. To může znamenat návštěvu střední nebo vysoké školy, studující má přitom status studenta, který mu přináší i další výhody, například zdravotní pojištění placené státem nebo různé slevy.

Status studenta je z hlediska daně z příjmu důležitý především u uplatnění dvou daňových slev. Daňové zvýhodnění na dítě uplatňují rodiče, kteří musí dokazovat, že jejich potomek studuje, pokud je starší 18 let. Daňovou slevu na studenta pak uplatňuje studující, pokud při studiu zároveň pracuje.

Daňové zvýhodnění na děti a studenti

Na daňové zvýhodnění mají nárok rodiče všech dětí do 18 let věku. Po dosažení 18 let u dětí mají rodiče na daňové zvýhodnění nárok, pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a studuje na střední nebo vysoké škole. Sleva se uplatňuje pouze do 26 let dítěte, nárok na slevu zaniká v okamžiku, kdy se potomek vdá nebo ožení.

Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy jeden z rodičů, který musí dokázat, že toto zvýhodnění neuplatňuje druhý z rodičů. Daňové zvýhodnění se uplatňuje každý měsíc ve výplatě čisté mzdy, nebo jednou za rok při podání daňového přiznání. Jako doklad nároku je nutné přikládat potvrzení o studia u dítěte staršího 18 let.

Také si přečtěte: Jak funguje daňové zvýhodnění na děti

Daňová sleva na studenta

Daňová sleva na studenta je určena pro studenty do 26 let, kteří se intenzivně připravují na budoucí povolání a přitom si přivydělávají. Daňová sleva pak studentovi snižuje daň z příjmu o 335 Kč měsíčně, pokud dodá do mzdové účtárny svého zaměstnavatele potvrzení o studiu. Nebo je možné uplatnit slevu ročně v daňovém přiznání, kdy sníží daň z příjmu o 4 020 Kč.

Slevu na studenta uplatňuje student osobně. Není možné, aby tuto slevu uplatnila jiná osoba. Příjmy navíc musí být dostatečně vysoké, protože na daň z příjmu se nejdřív uplatní základní sleva na poplatníka a teprve poté sleva na studenta. Nejčastěji tuto slevu tak uplatňují studenti, kteří chodí pravidelně na brigády a poté pracují i o prázdninách. Často na slevu třeba nevznikne nárok během roku, ale až při podání daňového přiznání, kdy studentovi vznikne daňová vratka.

Také si přečtěte: Vše o daňové slevě na studenta

Kdy jste studentem na střední škole?

 • Jako soustavná příprava na povolání se považuje návštěva střední školy, učiliště, konzervatoře nebo vyšší střední školy.
 • Je nutné studovat prezenčně, soustavnou přípravou není studium večerní nebo kombinované na střední škole při současném zaměstnání.
 • Pro uplatnění slevy na studenta je nutné pracovat, abyste měli příjmy, na které je možné uplatnit slevu na studenta. Při studium střední školy jsou ovšem podmínky pro zaměstnání omezeny zákonem. A do 18 lety je nutné se řídit podmínkami pro zaměstnávání mladistvých.
 • Výdělečná činnost nemá dopad na nárok na daňové zvýhodnění, rodiče ho můžou uplatnit, i když student pracuje. Studium ovšem musí být prezenční, při kombinované nebo večerní formě nárok na daňové zvýhodnění zaniká.
 • Školní rok a doba nároku trvá vždy od 1. září do 30. června. Pokud student dále pokračuje ve střední škole, má nárok na slevu i během prázdnin, stejně tak i jeho rodiče mají nárok na daňové zvýhodnění. To samé platí, pokud přestupuje na jinou školu nebo pokud pokračuje po prázdninách na vysokou.
 • Pokud student úspěšně absolvoval, tak jako konec studia je bráno úspěšné vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria, status studenta mu poté náleží do konce června, pokud začíná pracovat, do konce prázdnin, pokud nepracuje ani nepokračuje dál na vysokou školu.
 • V případě jiného ukončení školy, student ztrácí nárok na slevu a rodiče na daňové zvýhodnění v okamžiku oznámení ukončení školy.

Kdy jste studentem na vysoké škole?

 • Studentem na VŠ jste v případě studia bakalářského, magisterského nebo doktorského programu. Nezáleží na tom, jakou formu studia studujete: prezenční, kombinovanou, distanční, vždy jste studentem.
 • Daňová sleva na studenta i daňové zvýhodnění je možné uplatnit během školního roku i během prázdnin, pokud student pokračuje do dalšího ročníku studia.
 • Při úspěšném dokončení studia je student považován za studenta ještě měsíc následující po měsíci, kdy vykonal závěrečné zkoušky. Po tento měsíc je možné uplatnit jak daňové zvýhodnění na dítě, tak i daňovou slevu na studenta.
 • Pokud student pokračuje na další vysokou školu, tak i mezidobí mezi ukončením a nástupem na nový studijní program je považováno za období studia, pokud trvá maximálně 3 měsíce.
 • Při přerušení studia není možné uplatňovat ani slevu na studenta ani daňové zvýhodnění.

Kdy jste studentem v pomaturitním studiu?

Za určitých podmínek je i pomaturitní studium cizích jazyků považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání a studentovi zůstává status studenta. Musí jít o školu, která je uvedena ve vyhlášce č. 322/2005 Sb. (poslední novela vyhlášky č. 252/2010 Sb.). Ve třídě by nemělo být více než 18 studentů, a výuka musí mít nejméně 20 hodin po 45 minutách po celý školní rok.

Studium na jazykové škole musí navazovat na závěrečný rok studia na střední škole, student musí nastoupit hned po prázdninách. Při víceletém studiu má student nárok na daňovou slevu a jeho rodiče na daňové zvýhodnění i o prázdninách, ale pouze pokud školní trvá od září do června. Při ukončení v květnu je status studenta také ukončen.

(foto: Marvin Meyer on Unsplash)

Neváhejte sdílet: